Cameleon

Madagasikara

Nosy tsy manam-paharoa

Aty amin’ny ilabolatany atsimo no misy an’i Madagasikara, ao atsimo andrefan’i Ranomasimbe Indiana, ary ny Lakandranon’i Mozambika no manasaraka azy amin’ny morontsiraka atsimo atsinanan’i Afrika. Manana velarantany 587 401 km² i Madagasikara, ary lazaina ho toy ny kaontinanta kely mihitsy. Raha ny habeny kosa no jerena dia izy no nosy faha-4 lehibe indrindra maneran-tany, aorian’ny Groenland, Nouvelle-Guinée ary Bornéo.

Tendrombohitra, manana haavo manodidina ny 800m ka hatramin’ny 1 600m, no mandrafitra ny roa ampahatelon’ny velarantanin’i Madagasikara. Somary mangatsiatsiaka ny toetrandro eny afovoan-tany, ary misy fizaran-taona miavaka tsara : mafana mandritra ny fahavaratra ary mangatsiaka rehefa ririnina. Amin’ny ankapobeny kosa dia mafana mandavataona ny toetrandro any amin’ny morontsiraka.

Isan’ireo nosy malaza indrindra ao Madagasikara i Nosy-Be (lehibe indrindra), i Sainte Marie (miavaka sy manana ny maha-izy azy indrindra), ary i Nosy Komba na ny Nosin’ny gidro (mahasondriana indrindra).

Malagasy no fiantso ireo mponina ao an-toerana, ary ny teny Malagasy sy ny teny Frantsay no teny ôfisialy.

Anisan’ny mampalaza an’i Madagasikara ny fananany Mpanjakavavy nandritra ny vanim-potoana faha-Mpanjaka, isan’izany i Ranavalona I, faha-2 ary faha-3. Ankehitriny kosa dia antsoina hoe «  Ranavalona  » ireo vehivavy mpirotsaka an-tsitrapo sy tsy mataho-maso mena.

Miavaka raha samy miavaka ny haren-javaboaary tsy manam-paharoa sy tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tsara marihina mantsy fa tany amin’ny 100 tapitrisa taona lasa tany dia tafasaraka tamin’ny kaontinanta afrikanina i Madagasikara. Araka izany, nanampy betsaka tamin’ny fikajiana sy fitomboan’ireo karazam-biby sy zava-maniry eto an-toerana ny fitokanamonin’ny Nosy, ny fananany toetrandro sy fizaran-taona miavaka, ary ny tsy fisian’ireo biby lehibe mpihaza.

Hamaky bebe kokoa
Zebu
Photo lac

Ny toeram-piompiana

Ny tontolo iainana

Mantasoa, ilay toerana manan-tantara

Ara-tantara dia toeram-pitobian’i Jean Laborde, mpandraharaha matihanina, i Mantasoa fahiny, ary natolotra ny Mpanjakavavin’i Madagasikara taty aoriana. Tao no toerana fanamboarana fitaovam-piadiana toy ny tafondro, basy, sabatra, bala, sy fitaovana hafa toy ny savony, ny tafo taila, ny loko, ny lovia, sns.

Miavaka aok’izany ny toerana, ravahan’ireo lohasahan-tanimena sy hodidinin’ny hazo kesika sy ala kininina izay manome endrika tsy manam-paharoa azy. Nahay nararaotra ity toe-tany voajanahary ity ireo tantsaha Malagasy, izay rafitra nanao ny tanimboliny sy ny tanimbariny teny amin’ireo lohasaha anelanelan’ny havoana, ka vao maika nanome endrika hafakely izay tazanina.

Hamaky bebe kokoa

Ny fiompiana

Toeram-piompiana « esturgeons » voalohany aty Afrika sy ny Ranomasimbe Indiana

Dobo mankadiry miisa 19, dobo fampanatodizana, toerana voatokana hitazonana ny zana-trondro mialoha ny fanatavezana azy, toerana famokarana provandy, ary toerana fanodinana ny vokatra no mandrafitra ny toeram-piompiana Acipenser, izay mivelatra amina velarantany maherin’ny 8 ha, manamorona ny renirano izay mifandray amin’ny Farihin’ny Mantasoa avy eny ambony. Mbola io Farihy io ihany, izay ahitana fotodrafitrasa mankadiry sahabo 50 manana savaivo 25 metatra avy, no mandray ireo « esturgeons » rehefa mahatratra 1,5 kilao ny lanjany.

Any amin’ny 1 400 metatra ambonin’ny haavon’ny ranomasina, ary sahabo 60 kilometatra atsinanan’Antananarivo, lavitry ny loton’ny ozinina sy ny tanan-dehibe, no misy ny Farihin’i Mantasoa, izay mivelatra amina velarantany 2000 hektara sy manana hadiry 4 ka hatramin’ny 10 metatra. Tsy misy afa-tsy ranon’orana no mirotsaka ao amin’ny Farihin’i Mantasoa, ka mahatonga azy ho voaaro tanteraka amin’ny loto. Ny rano avy amin’ny Farihy kosa no mamatsy ny dobo fiompiana trondro.

Hamaky bebe kokoa
Bebe eusturgeon

Ireo karazan-trondro ompiana

Mitaky faharetana

Mizara roa miavaka tsara ny toeram-piompiana « esturgeons »: ny toerana « an-tanety » sy ny toerana « eny am-parihy ». Karazany « esturgeons » 6 tsy mifangaro no ompiana, ary mamokatra kaviara 6 samihafa.

Hatreto dia kazaran-trondro 2 ao amin’ny toeram-piompiana no efa mamokatra kaviara, dia ny Baerii, izay tena mety ho an’ireo izay vao sambany hanandrana sy hamantatra ny tontolon’ny kaviara, ary ny “Osciètre », izay tena hankafizin’ireo mpahandro kalaza matihanina.

Araka izany, efa ho folo taona vao vita tanteraka ny fananganana ny toeram-piompiana esturgeons sy ny fanafarana ireo karazan-trondro notadiavina, ary mbola hisy folo taona eo ho eo koa vao ho afaka hamokatra caviar ny karazan-trondro tsirairay.

Tombanana ho any amin’ny taona 2029 any no hahatratra ny taham-pamokarana feno sy ambony indrindra ny Acipenser.

 • Acipenser Baerii
  Baerii

  Ny fanta-daza indrindra

  Acipenser Baerii

  Ny esturgeon Sibérien no karazan-trondro voalohany nompiana tao amin’ny toeram-piompiana, ary tamin’ny taona 2013 no nahatongavany. Enin-taona eo no ilaina vao afaka mamokatra kaviara Baerii ny renitrondro iray. Miloko volon-davenona mazava ny kaviara azo avy aminy, ary rehefa ao am-bava izy dia mamotsotra tsiro matavy toy ny dibera sy hero-dronono, misy tsiron-tany, ary toa somary misy tsirom-boankazo indraindray.

 • Acipenser Gueldenstaedtii
  Gueldenstaedtii

  Ny tena ankafizin’ireo mpahandro kalaza matihanina

  Acipenser Gueldenstaedtii

  Nanamarika ny taona 2014 ny fahatongavan’ity karazana « esturgeon » avy any Rosia ity. Afaka fito taona eo izy vao afaka mamokatra kaviara Osciètre Rosianina. Mampiavaka azy ny lokon’ny voany somary mangirana, toa manopy lokom-bolamena, ary rehefa ao am-bava izy dia mafonja sy manana tsiro somary masirasira. Ny taona 2022 no namokarana kaviara Osciètre voalohany.

 • Acipenser Persicus
  Persicus

  Ny esturgeons tsy fahita intsony any Iran

  Acipenser Persicus

  Tamin’ny taona 2016 no nahatongavan’ity karazana « esturgeon » ity tao amin’ny toeram-piompiana trondro. Mila fito taona koa izy vao afaka mamokatra ny kaviara Osciètre Persicus, izay fantatry ny ntaolo amin'ny anarana hoe Oscietra Iraniana. Mampiavaka azy manokana ny lokony manopy volamena, ny voany mafy, sy ny tsirony misy hani-dranomasina malefaka. Tsy hita intsony tao anaty boky firaketan’ny CITES ity kazarana “esturgeon” ity satria noheverina ho lany tamingana. Saingy nipoitra indray tao amin’ny toeram-piompiana trondro Acipenser izy ity, rehefa nataon’ny mpamatsy azy ho fanomezana tsy nampoizina.

 • Acipenser Nudiventris
  Nudiventris

  Ilay tsy fahita mihitsy

  Acipenser Nudiventris

  Karazana « esturgeon » tsy dia be mpahafantatra loatra izy ity satria any Rosia sy ao amin’ny Acipenser irery ihany no misy fiompiana azy. Tamin’ny taona 2017 no nahatongavany tao amin’ny toeram-piompiana trondro. Tamin'ny Desambra 2022, ny toeram-piompiana dia namokatra ny kaviara Shipova voalohany izay mananana tsiro tena miavaka. Amin’ny fotoana hahavokarany dia ity kaviara ity no ho isan’ny sarobidy sy ho be mpitady indrindra eo amin’ny tsenan’ireo mpankafy ny vokatra.

 • Acipenser Stellatus
  Stellatus

  Ny kely indrindra

  Acipenser Stellatus

  Ny taona 2019 no tonga tao amin’ny toeram-piompiana trondro ity « esturgeon » miendrika kintana ity. Fito taona eo izy vao lehibe ary mamokatra kaviara antsoina hoe “Sevruga”. Isan’ireo karazana kaviara tena ankafizin’ny Rosianina izy ity noho ny lokony volon-davenona manopy mainty mangirana, sy ireo atody keliny izay mitsonika malefaka rehefa ao am-bava, ary mamela tsiro mahery am-bava mandritra ny fotoana maharitra.

 • Huso Huso
  Huso Huso

  Ny lehibe indrindra

  Huso huso

  Izy ity kosa no lehibe indrindra, na amin’ny refiny izany na amin’ny lanjany izay mahatratra hatrany amin’ny 100kg any rehefa lehibe. Mbola ny taona 2016 ihany no nahatongavan’ity karazana « esturgeon » ity tao amin’ny toeram-piompiana trondro. Any amin’ny 10 ka hatramin’ny 20 taona any vao mamokatra ny kaviara antsoina hoe Beluga izy. Ho isan’ny kaviara ho be mpankafy izy ity: hahasarika anao avy hatrany ny atodiny lehibe miloko volondavenona mazava, mikarepoka am-bava, no sady mamotsotra tsiro malefaka aoka izany.

Ny famokarana provandy

Sakafo amboarina manokana ho an'ireo «  esturgeons »

Ny toeram-piompiana Acipenser ihany no mamokatra ny sakafon’ny esturgeons ompiana ao aminy, ka ao anaty efitrano fanaovana provandy no hanamboarana izany. Provandy miendrika voa kely, milanja 2 taonina isan’andro, no vokarina. Izany no atao dia mba hahafahana manara-maso sy miantoka ny kalitaon’ny ambaratongam-pamokarana rehetra. Araka izany, ny sakafo Acipenser dia hahafahana mahazo trondro salama tsara, miantoka ny fitomboany ara-dalàna, ary mamokatra kaviara ambony kalitao. Mila fahaiza-manao manokana ny fanamboarana karazan-tsakafo toy itony satria mila ampifandraisina ny zavatra ilain’ireo « esturgeons » sy ny fahafaha-manao ara-teknikan’ny milina ampiasaina. Lafarinina avy amin’ny « thon » sy menaka avy amin’ny trondro manga no foto-tsakafon’ny « esturgeon », miampy lafarinina vita amin’ny zava-maniry 100% natoraly toy ny avy amin’ny akofam-bary, ny lalivay, ny « acides aminés », ny « lécithine » avy amin’ny soja sy ny vitamines. Tsy misy mihitsy ny fampiasana antibiôtika na hôrmônina, ary tsy maintsy mandalo fitsirihana, ato anatiny ihany na any amin’ny labôratoara voatokana, ny akora fototra sy ny vokatra azo. Mba hampifanarahana ny sakafo omena ny « esturgeon » amin’ny habeny dia mamokatra voana provandy amin’ny habeny samihafa ny ozinina mpamokatra ny sakafon-trondro. Ankoatra izay, ho fanajana ny teny nomen’ny orinasa momba ny tontolo iainana sy ny lafiny sôsialy dia avy eto Madagasikara avokoa ny 78% amin’ireo akora fototra ampiasaina ary nalaina tsy lavitry ny toeram-piompiana mba hampihenana ny fiparitahan'ny karbaona.

Hamaky bebe kokoa

Teny nomena

Fanamby toa saro-tanterahina nefa tena mijery lavitra

Fanamby somary nampatahotra nefa tena mijery lavitra ny Acipenser. Vinan’ny orinasa ny ho lasa mpiompy no sady mpamokatra fanta-daza maneran-tany eo amin’ny tsenan’ny kaviara. Isan’ny fanamby lehibe indrindra ny fiantohana ny fandrosoana lovainjafin’ny asa ataonay, indrindra raha mijery ny lafiny fiompiana, izay tena ilàna fotoana maharitra tokoa, satria mety hahatratra any amin’ny 7 taona izany ho an’ireo karazan-trondro malaky mitombo indrindra, ary mety haharitra hatramin’ny 12 taona ho an’ireo karazan-trondro somary elaela fitombo kokoa.

Hamaky bebe kokoa

Araka izany, mandray andraikitra sy manao vaindohan-draharaha ny lafiny tontolo iainana ny Fitantanana ny orinasa, miantoka ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fanajana ireo fenitra takiana aminy (takian’ny lalàna sy araka izay voafaritra miaraka amin’ireo mpiraiombonantoka) sy ny fitazonana ny fanamarinana fenitra iraisam-pirenena ISO 14001, izay mifandraika amin’ny fiompiana, ny famokarana sakafon-trondro ary ny famokarana kaviara sy nofon-trondro.

Tafiditra ao anatin’izany indrindra dia mandray andraikitra feno amin’ny fampiharana sy ny fahombiazan’ny Rafitra fitantanana ny tontolo iainana (SME – Système de management environnemental) ny orinasa, ary miantoka ny fampifanarahana ny pôlitika sy ny tanjona momba ny tontolo iainana amin’ireo paikady sy zava-misy iainan’ny Acipenser. Ho jerena manokana ary tsy ho atao ambanin-javatra ireo mpiraiombonantoka amin’ny famolavolana ny SME.

Hamaky bebe kokoa
iso 14001

Ireo fanamby sy ny asa efa natao

Fanajana ny tontolo iainana sy ny fahafahan’ny biby miaina ara-dalàna

Mananjara ny Acipenser manana tontolo iainana azo antoka, ary manao izay fara heriny ny orinasa ho fiarovana izany. Hatramin’ny fotoana nananganana azy dia efa nieritreritra sy nitady ireo fomba rehetra hampihenana araka izay tratra ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana ny toeram-piompiana Acipenser. Ny zavatra rehetra izay atao eny amin’ny tobim-piompiana sy ny toeram-pikirakirana akora dia nezahina araka izay tratra mba ho fara fahakeliny ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana, isan’izany ny fisafidianana ny fitaovana nampiasaina tamin’ny fanorenana ireo trano fiasàna, ny fanamboarana ato anatiny ihany ny fefy ampiasaina amin’ny fiompiana sy ny sakafo avy amin’ny fambolena eto an-toerana omena ireo esturgeons, ny famokarana herinaratra amin’ny alalan’ny fampiasana ny angovon’ny masoandro any amin’ny toeram-piompiana an-tanety sy ny ozinina famokarana (275,4KWc), ny fanamboarana ireo dobo misy an-tanantohatra na « bassin en mode gravitaire », ny fanodinana ny fako.

Hamaky bebe kokoa

Teny nomena eo amin’ny lafiny sôsialy, fandrosoana lovainjafy, sy ny fandraisana andraikitra

Manome teny hanatanteraka ny fandraisan’andraikitry ny orinasa ny Acipenser amin’ny alalan’ny fitsinjovana ny fivelarana sy ny fahasalaman’ny mpiara-miasa aminy, isan’izany amin’ny alalan’ny fandraisana an-tanana ny lany amin’ny fitsaboana azy ireo. Ohatra, tamin’ity taona ity, nandritra ny volana ôktôbra izay natokana ho an’ny homamiadan’ny nono mpahazo ny vehivavy (Octobre Rose) dia nisy ny hetsika fanaovam-bakisiny ho an’ireo andriambavilanitra rehetra, izay te hanao izany, miasa ao amin’ny tobim-piompiana. Ankoatra izay dia mitohy hatrany koa ny fanaovana hetsika fihainoana sy fanomezana torohevitra ny mpiasa, ny fiofanana omena momba ny jono mandray andraikitra, ny hetsika fanentanana momba ny dorotanety, ary ireo hetsika ivelan’ny asa toy ny fanaovana lalao baolina kitra, sy ny fikarakarana fotoam-pialan-tsasatra toy ny andro natokana hialàna voly.

Hamaky bebe kokoa

Ny fitsinjarana

Amin’ny alalan’ny sampana telo samihafa no hanaovana ny fitsinjarana sy fanapariahana ny vokatra kaviaran’ny toeram-piompiana Acipenser:

 • logo
  ...

  Ny Trano Rova Caviar

  Teraka ny 26 jona 2017, izay Fetim-pirenena Malagasy ny Rova Caviar, ary manome voninahitra manokana ireo singa mampiavaka ny vokatry ny tany eto an-toerana, ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa sy mpankafy haify miavaka, ireo izay mitady zava-baovao sy tsy fahita firy.

  Hitsidika
 • logo
  ...

  Ny marika avolenta Kasnodar Caviar

  Teraka ny 26 jona 2017, izay Fetim-pirenena Malagasy ny Rova Caviar, ary manome voninahitra manokana ireo singa mampiavaka ny vokatry ny tany eto an-toerana, ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa sy mpankafy haify miavaka, ireo izay mitady zava-baovao sy tsy fahita firy.

  Hitsidika
 • logo
  ...

  Ny fitsinjarana amin’ny « Marque de Distributeur » na ny « Marque Blanche » izay natokana ho an’ireo mpanondrana entana.

  Nanomboka tamin’ny taona 2019 dia nahafahana nivarotra sy nanaparitaka ny kaviara Acipenser manerana izao tontolo izao ny fisian’ny ADC SELECTION France, izay orinasa misehatra manokana amin’ny fanondranana sy fanafarana entana sy vokatra vaovao sy tsy manan-tsahala avy eto Madagasikara.

  Hitsidika

Ireo mpiara-miasa

Delphyne, Christophe ary Alexandre no angady nananana sy vy nahitana ny Acipenser; ireto farany izay mpitantana ny orinasa Akanjo, mpisehatra manokana amin’ny fanamboarana akanjo ho an’ireo Orinasan-damaody lehibe Frantsay. Te hanomboka fanamby vaovao ireto mpamorona akanjo fitafy avo lenta ireto, ary nentin’ny finiavany hanandrana zava-baovao dia nahita hevitra ny hanangana ny toeram-piompiana « esturgeons » voalohany aty Afrika sy ny Ranomasimbe Indiana.

Hamaky bebe kokoa

Ireo mpiray ombon'antoka

Alexandre

Alexandre

Raha te hahatontosa zavatra tena miavaka dia atombohy amin’ny nofy aloha. Aorian’izay, mifohaza am-pitoniana ary tanteraho ilay nofinofinao; aza kivikivy mihitsy na inona na inona mitranga.

Delphyne

Delphyne

Tetikasa goavambe ary tantara tena miavaka, izay manao vaindohan-draharaha ny fanandratana ny vokatry ny tany eto Madagasikara amin’ny alalan’ny famoronana vokatra tsy manam-paharoa.

Christophe

Christophe

Nofinofy tanteraka ity tetikasa ity: nilàna faharetana, fikirizana, fiaraha-misalahy... fa tsy nanenenana mihitsy, satria nofy fahazaza ity tanteraka ity.